12 اشتباهی که هر برنامه نویس در زندگی خود انجام داده